RoadTele
Language version
   English     Swedish
     www.RoadTele.com        biuro@roadtele.com          tel/fax: (012) 299 73 20        Kraków, ul. Mazowiecka 21, pok. 616
Serwis Pracy
programy Aupair
personel medyczny
Nasza oferta
tańsze rozmowy
międzynarodowe
Jak zamówić
zaoszczędź 80%
kosztów rozmów
RoadTele - Serwis Pracy
Redagowanie umów
Umowa o prace  Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na zasadach
 określonych w Kodeksie pracy, lub też Pracodawca może
 zwolnić Pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje
 się odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Umowa zlecenia  Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
 Zleceniodawcy określonych umową czynności.
 Strony ustalają termin wypowiedzenia umowy (14 dni).
 W zakresie nie objętym niniejszą umową stosuje się
 odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
Umowa o dzieło  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła
 oznaczonego zakresem i rodzajem zgodnie z
 obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.
 Termin wykonania dzieła ustalają razem obie strony.
 Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
 ryczałtowe, kosztorysowe, bądź ustalone kwotą.
Ustal parametry umowy
Rodzaj umowy pracy  zlecenia dzieła  ośw. niekaralności 
Czcionka Arial   Tahoma Times           PX